31. "Henrettelsen av lokalsjukehusene skal skje med størst mulig avstand til bestiller:
Høie, Høyre og FrP"
Av Mads Gilbert, overlege/professor, Tromsø

Narvik sykehus mest truet i nord?
Svært viktig og lærerik lesning fra UNN området, Nordland og Troms.
Nok en gang fra prof. Mads Gilbert, toneangivende stemme for Lokalsjukehus i Norge.
TILTREDES!
Narvik og Lofoten er sterkt truet, og man har leid inn forhenværende
kirurg Odd Søreide fra universitetssykehusene Haukeland og Rikshospitalet
til å lede prosessen retning nedleggelse av Narvik.
Som om han har noen innsikt i hvordan sykehus i distriktene fungerer.
Han har allerede vært sentral i nedleggelsen av Nordfjord sykehus som akuttsykehus.
"Henrettelsen av lokalsjukehusene skal skje med størst mulig avstand til bestiller: Høie, Høyre og FrP" Av Mads Gilbert, overlege/professor, Tromsø
Publisert Fremover.no: 17. desember 2016, kl. 18:25
""Det har vært litt av en uke, som de sier i Herreavdelingen. Vilt vintervær i nord, polarmørke, snøbyger tette som melsekker, storm og orkan, stengte flyplasser, veier og havner. Jeg har vært på ukes-vakt på ambulansehelikopteret i Tromsø og AMK, kjent hvor brutal og nådeløs landsdelen kan være når han ty’kje slår til. Vi kansellerte 6 av ti akuttoppdrag med helikopteret, ambulanseflyene sto værfaste på bakken så bilambulansene måtte kjøre timevis til sjukehus. Da forstår du hvor avgjørende bakkebasert beredskap er: Lokalsjukehusenes døgnåpne kortreiste akuttfunksjoner, bil- og båtambulansenes modige fagpersonell og lokalbefolkningens tålmodige takling av truslene. Du lurer også på hva Høyres Helseminister Høye med allierte i FrP har skjønt når de fortsetter korstoget for å stenge lokale akuttsjukehus, reduserer luftambulansekapasiteten i nord og sentraliserer pasientbehandling til overfylte sentral- og regionsjukehus. Det kan umulig være av hensyn til befolkningen. I Nord-Norge, som ellers i ‘distrikts-Norge’, kan ikke velferdsstatens helsetjeneste løse samfunnsoppdraget uten et robust, desentralisert nettverk av primærhelsetjeneste, lokal ambulansetjeneste og lokalsjukehus.
Les fortsettelsen i lenken her...
"" Hør heller på Mads Gilbert. Han vet hva han snakker om.

Det har vært litt av en uke. Vi måtte ferdigstille nok et dokument, nå om «Prehospitale tjenester og tilgjengelighet» i nok et ‘prosjekt’ om lokal akuttberedskap. Resultatet synes gitt uavhengig av fagfolks syn: Lofoten sjukehus og Narvik sjukehus skal fratas akuttberedskap, les: Nedlegges. Vi holdes i age med meningsløst papirarbeid. Makta er smart, må vite.
Helseminister Høies nye nasjonale Helse- og sykehusplan brennmerket navngitte, velfungerende lokalsykehus over hele Norge. Han hevdet uten evidens de ikke hadde livets rett som lokalsykehus med fullverdige akuttfunksjoner. Høie navnga lokalsykehusene som grunnet ‘lite pasientgrunnlag’ skal stenge akuttkirurgien: Lofoten, Narvik, Volda, Stord, Odda, Flekkefjord, Lærdal, Nordfjord, Kongsberg og Elverum. Voss sjukehus har også lite lokalt pasientgrunnlag, men får pasienter fra Fonna og Førde og har godt nettverkssamarbeid med Haukeland og oppgaver i mage-tarm kirurgi som gir fortsatt kirurgisk akuttfunksjon. Dette er selvsagt mulig for sykehusene på ‘dødslista’.
En fremtid uten fremtid
De nye, strippa ‘liksom’-sykehusene skulle få beholde akutt indremedisin, en udefinert anestesiberedskap og noe ‘planlagt kirurgi’. Sykehusene i Lofoten, Narvik, Volda, Stord og Flekkefjord skal ‘omstilles’, les nedlegges. Når lokalsykehusene årelates for oppgaver og fagfolk, mister bredde og rekruttering kan de lett nedlegges. Med feig politisk kløkt har Høie gitt bøddeløksa til styrer og AD’er i regionale og lokale helseforetak der lydige, udemokratisk oppnevnte styrer tar oppgaven uten protester. Skinnprosessene ledes av innleide ‘eksperter’ og svindyre konsulenter. Henrettelsen av lokalsjukehusene skal skje med størst mulig avstand til bestiller: Høie, Høyre og FrP.
Fikk roet ned situasjonen etter Søreides utsagn
Kampen for lokalsykehusene er en verdikamp for en rettferdig velferdsstat og likeverdig helse, en kamp for tilværelsen i primærnæringer og distrikter, mot H & FrPs sentralisering og privatisering. Det er ikke robust kunnskapsgrunnlag for å fjerne kirurgiske akuttfunksjoner og legge ned lokalsykehus med henvisning til lite pasientgrunnlag. Høies ekspertgrupper og Helsedirektoratet fant ikke evidens for at mindre sykehus er uforsvarlige. Tvert om.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.