25. Helsetjenesteaksjonen startet ved et innlegg i Tidsskriftet 19 03 2013.

Aldri har jeg vel vært så enig i noe som det denne aksjonen står for.
Se innlegget her.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.