Recently in Helsepolitikk Category

2019-03-09-GD Mjoessykehuset 50pst.jpg

Nørstegård GD 2020.png

Bjørn Nørstegård, den engasjerte Lillehammer-patrioten som blant annet sto i spissen i kampen for å bevare akuttsykehuset i Lillehammer, døde dessverre 01 08 2021, 71 år gammel.

https://www.gd.no/bjorn-norstegard-er-dod-han-var-en-raus-og-engasjert-lillehammer-patriot/s/5-18-1393704

Høie politisk korrupsjon TV Fb  08 08 2017.png

Leger i spesialisering_praksisarbeidere.pngHårreisende arbeidsgiveratferd mot sykepleiere med toppledelsen i Kreftforeningen som ansvarlig og pådriver. HER.
Arbeidsgiveradferd Kreftforening TV Fb 10 08 2017.pngDirektør Almlid må ut i debattsidene i GD for å klargjøre.
Han mener nå, eller nærmere bestemt "--, er det nesten slik at vi fristes til å tro at GD selv har en skjult agenda i denne saken."
Hvilken agenda skal vi tro GD har ? Hvilken oppgave har lokalaviser av type GD ?
De har bl.a. en hovedoppgave i å avsløre nettopp denne type skjulte agendaer og rent snusk fra såvel privatpersoner som offentlig forvaltning !
Det er det minste vi kan kreve av en lokalavis !
Det var jo i sin tid ganske oppsiktsvekkende at Almlid & co kunne slippe unna så lettvint og enkelt da historien om Hamar sykehus' elendige forfatning ble påpekt så tydelig i vårt brev dagen før det avgjørende styremøtet i Sykehuset Innlandet for 8 måneder siden.
Jeg selv var overbevist om at den saken ville sette flere sentrale personer i SI i en meget vanskelig knipe. Slik gikk det jo da ikke som vi vet. Styret ble forklart at denne rapporten som forelå ikke hadde noen vesentlig betydning, og at Hamar sykehus lett kunne opprustes for rene småpenger, til akseptabel standard.
Styret ble ført bak lyset !

Hvorfor må Almlid nå ut i debattsidene ?
Det er og bør være svært sjeldent at toppledere føler det nødvendig å rykke ut til eget forsvar og forklaring på en slik måte.
Jo ! Ledelsen i Sykehuset Innlandet har et troverdighetsproblem !
Et STORT troverdighetsproblem !.....

For oss på Lillehammer fremstår denne trykksaken som det reneste mareritt av en informasjonsavis.
Knapt noen orker å åpne den når den kommer !
Så sterkt virker dens ensidighet, overflatiskhet og manglende evne og vilje til aktuelt, nøytralt og akseptabelt stoffvalg og -fremstilling, og reell diskusjon av aktuelle problemer og problemstillinger, -
at det nå er satt igang en aksjon på sykehuset for å frabe seg i det hele tatt utsendelsen av trykksaken til alle ansatte.
Det koster flere 100 tusen kroner i året å drive denne for oss komplett demoraliserende virksomheten.
Trykksaken vil nå bli gjenstand for en gjennomgang av stoffvalg og - fremstilling i de numre som til nå er presentert. Vi aner nok hvordan dette vil fortone seg.

Jeg vil si meg enig i Andreas Wiese's glimrende MEDIEKOMMENTAR Dagbladet 1004 2004:
SANNHETEN ER SOLGT

Legers ytringsfrihet
Henning Jakhelln Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1038-9

"...En lege kan som enhver annen samfunnsborger benytte sin ytringsfrihet til offentlig å ta opp utilfredsstillende forhold i helsesektoren, for eksempel konsekvenser av budsjettvedtak og innsparingstiltak, men visse begrensninger følger av den lojalitetsplikt som ethvert arbeidsforhold innebærer. I denne artikkelen gis en drøfting av forholdene mellom legers ytringsfrihet og deres lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.
En arbeidstakers lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver følger av ulovfestet rett, mens ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet. Den følger også av Grunnlovens § 100, som fastsetter: "Frimodige Ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte." Temaet er hvordan grensen mellom ytringsfriheten og lojalitetsplikten skal trekkes innen helsevesenet..."

Legers ytringsfrihet uendret
Ellen Juul Andersen Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 666

"...Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for regionale helseforetak og helseforetak. Det taler for at det ikke er skjedd noen revolusjon med retten til å uttale seg..."

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Archive

This page is an archive of recent entries in the Helsepolitikk category.

Natur is the previous category.

Helsevesen is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.