Til VAKSINEDEBATTEN!!

"Til minde om lærer L. H. Larsen og hustru Emilie's fem børn
der døde af Difteritis i 1903. Jesus bliver hos mig.

Vaksinedebatt før vaksiner Ylf insta 11 08 17.png

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on August 12, 2017 7:03 EM.

«Helsepolitisk veivalg - hvordan blir framtiden for norsk helsevesen?"Spekter inviterer til seminarUten helsepersonell eller fagforeninger i panelet.. was the previous entry in this blog.

Kreftforeningen viser hårreisende arbeidsgiveratferdoverfor ansatte sykepleiere.... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.