Leger i Spesialisering, LIS, oppfattes av Høyesterett som PRAKSISARBEIDERE!
Slå den! Maken til IDIOTI!

| No Comments

Leger i spesialisering_praksisarbeidere.pngLeave a comment

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on August 12, 2017 7:11 EM.

Kreftforeningen viser hårreisende arbeidsgiveratferdoverfor ansatte sykepleiere.... was the previous entry in this blog.

VALGFLESK er POLITISK KORRUPSJON!JEG gir dere penger, til finansiering av tilbud- DERE gir meg stemmer. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.