Siste dag i mitt eget kontor ....

| No Comments

Siste dag i mitt eget kontor 327GN i 3. etg gamlebygg, Lillehammer Kirurgisk avdeling. Intenst bebodd de siste 15 år. Altså 1/3 av et arbeidsliv.
Her og rundt dette rom har det foregått så mangt, til alle døgnets tider, i helg og ørk. Blod, svette og tårer, bokstavelig talt. Rene krigen til sine tider.
Glede og sinne, sorg og bekymring, refleksjon og studier. Samtaler. Grubling. Sosialt og ensomt. Mang en klem og trøst er gitt og fått.
Tårer tørket, egne og andres. Morsomme hyggelige opplevelser, og mang en vond og vanskelig beskjed gitt, og informasjonssamtale gjennomført.
Fortvilelse og forbannelse over sykehusutviklingen lokalt og nasjonalt i de forskjellige fasene siste 20 år
Nå er rommet pakket og forlatt. Dørstokkmila var lang, nesten ett år.
Nå er jeg fornøyd. Takk for samværet gamle kontor. Jeg fortsetter videre.
I morgen blir det Lofoten.

SisteDagKontor1.jpg

SisteDagKontor2.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Januar 9, 2016 6:12 EM.

GJENTAR! fra 28 02 15Fjerne RHF=Regionalt HelseForetak nivåog finansieringssystemet DRG/ISF snarest! was the previous entry in this blog.

Fra Gravdal, Lofoten, nordover.Kan et sykehus ha en vakrere utsikt? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.