"Narrenes teater"
NPM - New Public Management
lever i beste velgående i helsetjenesten
og vil nok fortsette ufortrødent...

| No Comments

Nyttig tilbakeblikk, til mars 2013, like etter oppstart av Helsetjenesteaksjonen.
Nrk.no Ytring. Innlegg ved Prof i Medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk.
NPM lever fortsatt i beste velgående. Og vil nok fortsette ufortrødent.
Naturligvis! Det er jo slik Politikere vil ha det, for å beholde makt og kontroll
over fagfolkene.
Vi ser det innen alle fagområder. Helse, Skole, Politi, Kultur ......
Politikk = Makt.
Makten trenger sine instrumenter
= New Public Management
Fagfolk er mest til besvær for Makten.

NarrenesTeater v Ytring Solbakk.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Januar 2, 2016 7:30 EM.

BMJ Blogs: Richard Smith: Dying of cancer is the best death was the previous entry in this blog.

GJENTAR! fra 28 02 15Fjerne RHF=Regionalt HelseForetak nivåog finansieringssystemet DRG/ISF snarest! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.