Fra Gravdal, Lofoten, nordover.
Kan et sykehus ha en vakrere utsikt?

| No TrackBacks

GravdalNordoverSh 800px DSC02400.jpg

No TrackBacks

TrackBack URL: https://www.nettkirurgen.no/mtype/mt-tb.cgi/5

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Januar 16, 2016 10:04 EM.

Siste dag i mitt eget kontor .... was the previous entry in this blog.

Skreifiske. Hjellene fylt opp på Ballstad.Boknafisk, Hjellosing! på meg i morgen. Mmmmm is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.