Fra Twitter @Knotten9
Kloke ord fra en klok mann, Erik Bye...
Noe å lytte til , arbeidsminister Eriksson?

| No Comments

Kloke ord fra en klok mann, Erik Bye...
Noe å lytte til , arbeidsminister Eriksson?
#mittarbeidsliv pic.twitter.com/esjKzLDCbd
— Helge Nævdal (@Knotten9) January28, 2015

ErikByeOmDemokrati.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Februar 1, 2015 11:06 EM.

For tidlig utskrivning, av for syke pasienter, fra sykehusene ... was the previous entry in this blog.

10 punkter, om økende privatisering under nåværende regjeringved helseminister @benthhoyre. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.