Dear beagle Messi, 7 y, sadly passed away
on mon 12-29-2014.

| No Comments

P1030499.JPG

Messi 12-29-2014.
Buddy!
Still strong.
But sadly diseased
and tired now.

Few hours later he passed away,
satisfied and with like a small smile
when he fall asleep.
It was time for him.


Det ble stille i huset nå.
Vår kjære snille,trofaste,tålmodige,tillitsfulle,
trygge,tøffe, tur- og reisekamerat,
i skog og fjell, norge på kryss og tvers i Cabbyen,
beagle Messi, 7 år gammel,
fikk fred i ettermiddag, etter en tid med alvorlig sykdom.
Det var godt for ham. Tiden var inne.
Vi vil savne ham sterkt.
Her er det siste bildet av den fine hunden vår.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 29, 2014 12:35 EM.

Tilsvar til kritikk mot norsk sykehjem- og hospice tenkning. was the previous entry in this blog.

Kreftforsker Ole Didrik Lærum (74) valgte å bli aldersflyktning da han nådde pensjonsalder i 2010. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.