Tankevekkende gravsted/minnested fra 1882, Kinsarvik kirkegård.

| No Comments

"Fred med hans støv" - har jeg aldri sett brukt på gravsted før.
Flere graver i Kinsarvik fra 1800 tallet hadde liknende tekst.

HerHviler endelig rev.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juli 7, 2014 12:04 FM.

Campinglivet er deilig avslappende. Bare se her! was the previous entry in this blog.

Sogneprest i Lom, Einar Gelius, har forstått.Behold LOKALSYKEHUSENE! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.