Nok et godt innspill i Helse-Lege-Sykehus-debatten. Fra T B Wyller.
Om behov for modige leger.

| No Comments

Egen erfaring er at det finnes svært få kolleger av slikt kaliber.
Dog finnes de oftere enn for 20-30 år siden.
Det må jo sies å være en fin utvikling.
På 70-80 tallet, det første 10-året av min legegjerning
vil jeg si de var ikke-eksisterende.
Link HER.

TBWyllerAPno050714.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juli 6, 2014 12:29 EM.

Til [email protected] - Helsetjenesteaksjonens e-post liste i kveld10 punkter, om økende privatisering under BlåBlå, NÅ! was the previous entry in this blog.

Nydelig! om SOMMERFERIE - før og nå -fra Marie Simonsen i Db lør 0507-14 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.