Sogneprest i Lom, Einar Gelius, har forstått.
Behold LOKALSYKEHUSENE!

| No Comments

Å bygge flere lokalsykehus er unødvendig og urealistisk.
Det kommer nok av kommunale akuttsenger som det er.
For hvem? Til de eldre! Måtte han forby.

Vi får prøve å beholde de sykehus vi har.
Slik sykehusnorge er snekret sammen kan tilmed det være for mye å håpe.
foto fra GD d 05 07 2014
GeliusLokalsykehusGD05072014Rev250pst.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juli 8, 2014 10:21 EM.

Tankevekkende gravsted/minnested fra 1882, Kinsarvik kirkegård. was the previous entry in this blog.

Tilsvar til kritikk mot norsk sykehjem- og hospice tenkning. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.