Kommunikasjonsindustrien vokser på sykehusenes bekostning, også!

| No Comments

Min twittermelding i dag:
" dette er NPM blåruss-sykehusledelse på sitt verste. sykehus trenger ikke kommunikatører. de trenger ansvarlige ledere, leger, sykepleiere...http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10136120 "


I artikkelen vises det til at Ahus leier inn "kommunikasjonseksperter" som f eks tidl. nylig helseminister Bjarne Håkon Hansen for å løse sine KOMMUNIKASJONSPROBLEMER når ting går galt på sykehuset.
Det være seg pasientskader, uventede dødsfall, eller konflikter med egne ansatte, - som den siste nå nylig med intensivavdelingens sykepleiere. Som Ahus naturligvis tapte i Arbeidsretten

BHH i First House koster angivelig inntil kr 5000 pr time.
Firmaet burde skifte navn - til Last House?

Litt av et sykehus du!
De trenger kloke ansvarlige ledere, leger, sykepleiere, mmm.
IKKE kommunikatører!

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 12, 2013 10:22 FM.

Helsetjenesteaksjonen.no punktmarkering på YouTube! was the previous entry in this blog.

Mine Tweets igår 26 11 2013. Om manglende OUS gransking mm. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.