Oktober 2013 Archives

Min twittermelding i dag:
" dette er NPM blåruss-sykehusledelse på sitt verste. sykehus trenger ikke kommunikatører. de trenger ansvarlige ledere, leger, sykepleiere...http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10136120 "


I artikkelen vises det til at Ahus leier inn "kommunikasjonseksperter" som f eks tidl. nylig helseminister Bjarne Håkon Hansen for å løse sine KOMMUNIKASJONSPROBLEMER når ting går galt på sykehuset.
Det være seg pasientskader, uventede dødsfall, eller konflikter med egne ansatte, - som den siste nå nylig med intensivavdelingens sykepleiere. Som Ahus naturligvis tapte i Arbeidsretten

BHH i First House koster angivelig inntil kr 5000 pr time.
Firmaet burde skifte navn - til Last House?

Litt av et sykehus du!
De trenger kloke ansvarlige ledere, leger, sykepleiere, mmm.
IKKE kommunikatører!

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Oktober 2013 listed from newest to oldest.

September 2013 is the previous archive.

November 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.