Rystende Blogginnlegg fra Medisinstudenforeningens leder Bjørg Bakke

| 2 Comments

Les  Dagens Medisin Bakkes Blogg 11072013

Menneskerett å bli lege?
I dag kan du kjøpe deg ein plass ved eit ungarsk universitet for 42 000 kroner
og 4 i karaktersnitt. Du er sikra fyrste året av medisinstudiet ved Bjørknes,
medan dei fire neste åra i Ungarn og det siste året kan du hospitere ved eit
norsk sjukehus. Dette reklamerer Bjørknes privatskule på sine nettsider.
Norske universitet utdannar omlag 3600 medisinstudentar totalt.
Utanlandske universitet omlag 3000 - eit tal som stadig aukar.
Ein bevisst strategi frå norske myndigheter, som peikar på at det er "så billig."
(sitat Kunnskapsdepartementet) 
Er det slik me vil ha det?
......les videre i Bakkes Blogg.....

Jeg gjør meg følgende tanker om dette:
Unnskyld!
Dette var hårreisende Blogg lesning , forfattet av NMF leder Bjørg Bakke. 
Det er jo hinsides fornuft å stille spørsmålstegn  ved utenlandske utdanningsinstitusjoner 
godkjent i EU og av norsk myndigheter.
Mange av universitetene/fakultetene det snakkes om har vær aktive i flere hundre år,
lenge før medisinutdanning var påtenkt i Norge.
Jeg har i 40 år,  både som almenpraktiker/distriktslege og sykehuslege/kirurg, 
hatt nærkontakt med et stort antall turnuskandidater. Minst 500.
Det er OVERHODE intet som tyder på at norskutdannede kandidater har bedre
forutsetninger, 
hverken faglig eller personlig, for å  utøve sin legegjerning, 
enn si gjennomføre turnustjenesten, enn utenlandsstudenter.

....forts....
Noen håndfuller turnuskandidater og unge leger har jeg møtt gjennom årene
som ikke har maktet overgangen til yrkeslivet som lege. 
De har ALLE hatt sin utdannelse i Norge. Trist - men Sant!
Skulle det være noen trend jeg har merket meg, så er det at utenlandsstudentene både
faglig 
er fullt på høyde med, og ikke minst personlig er både mer motiverte og robuste,
enn de norske.
Tanken om å gi norske studenter fortrinnsrett fremfor utenlandsstudenter er like hinsides
fornuft, 
og kan ved ren logikk legges bort.
Likeså evt tanken på å forby norske studenter å studere medisin utenlands. 
Vi ville aldri være i stand til å utdanne de fagfolk vi trenger i dette bitte lille landet vårt.
Det norske medisinske miljøet ville forvitre og smuldre bort i sin egen smålighet hvis 
så ble tilfelle, både faglig og forskningsmessig.
Blogginnlegget ditt vitner om god gammel norsk selvgodhet, nå produsert av et ungt 
menneske, attpåtil leder av en viktig studentforening.
Du er både diskriminerende og nedlatende i ditt innlegg.
Dessverre!

2 Comments

Kanskje viss du satt deg litt meir inn i kva innlegget handlar om, så hadde du ikkje trengt å bli så opprørt og bastant i dine uttalelsar.

For å bruke dine ord; "Du er både diskriminerende og nedlatende i ditt innlegg. Dessverre!"

Hva får deg til å tro at jeg ikke har satt meg inn i hva innlegget handler om?
Jeg har virkelig, og naturligvis, finlest og fintenkt, ditt overfor utenlandsstudentene diskriminerende og nedlatende innlegg.
Jeg tror du selv bør lese ditt eget innlegg en gang til, med et åpent sinn, så ser du hva jeg mener, og hvorfor jeg reagerer!
Det er riktig ille at du som leder i norsk medisinstudentforening kan komme med uttalelser som du gjør her, uten nærmere dokumentasjon, eller erfaringer i forhold til utenlandsstudentene.
Norge, og dermed også "innenlands"studentene bør se på utenlandsstudentene som absolutt likeverdige, både i utdannelse og i rettigheter i forhold til turnusplasser og endelig autorisasjon i Norge.

Torstein Valset

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juli 19, 2013 11:09 EM.

Helsetjenesteaksjonen.no - 2. Varslerbrev til det norske folk. d. 16 07 2013 was the previous entry in this blog.

Tankevekkende og følsom dokumentar fra ECMO-senteret på Karolinska. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.