Juli 2013 Archives

Beskrivelsen avdet enorme byråkratiet i Helse Øst er uhyre treffende!

"""TA forteller at det i Helse Sør-Øst er over 100 direktører.
250 ulike temaer skal rapporteres oppover. Det blir mange rapporter,
uendelig mange møter som skal behandle dem. Et formidabelt unyttig byråkrati.
Helse Sør-Øst er ikke alene. Det forekommer over hele landet.
Under ledelse av Høyrefolk, Arbeiderpartifolk eller sentrale ”profesjonelle”
toppledere fra næringslivet. Tor Severinsen i legeforeningen (TA 26.7)
kaller dette et symptom på byråkratisering. Presist sagt.
Men - hva er årsaken til denne sykdommen?
Hvorfor vokser byråkratiet? Hvordan kan det kureres? ......

Les Bjarne Berg Wig's blogg her!

Helsetjenesteaksjonens Varslerbrev 3 til det norske folk
Se www.helsetjenesteaksjonen.no seksjon Nyheter

Varslerbrev til det norske folk: 
Helsepolitikken krenker menneskeverdet 

Helsetjenesteaksjonens første varslerbrev handlet om hvordan dagens system degraderer pasientertil et middel for at helseforetaket skal tjene penger. 
Vårt andre varsku beskrev hvordan det er å arbeide i helsesektoren. 

Her er vårt tredje og siste varslerbrev.
Det belyser helsetjenestens utvikling i et samfunnsperspektiv.

Helsetjenesten skulle være juvelen i velferdsstaten.
Den skulle stille opp for deg når du trenger det, med kompetanse, teknologi, omsorg og medmenneskelighet. Alt skulle være av ypperste klasse – og betalt over skatteseddelen.
Hvordan politikernes behandler helsesektoren, er en indikator på viljen til å ta vare på andre deler av velferdsstaten, som utdanning, kultur, politi og rettsvesen. Derfor er det både tragisk og ironisk at den offentlige helsetjenesten er på vei utfor stupet fordi den er blitt gjennomsyret av markedstenkning, byråkrativekst og uvettig bruk av økonomiske virkemidler. 
Politikere og byråkrater har i mange år påstått at Norge er blant OECD-landene som bruker mest penger per innbygger på helsetjenester.
Dette stemmer ikke. Utgifter til hjemmesykepleie og sykehjem regnes som helseutgifter i Norge, men ikke i alle andre land. Flere land fører slike utgifter f. eks. som sosiale utgifter. I tillegg har Statistisk Sentralbyrå merkelig nok ikke justert OECD-tallene for nivået på norske og andre lands lønninger. Da er det ikke rart at det ser ut som om Norge bruker mye.

Dette kom under den flotte #svt dokumentar "ECMO - den sista chansen" 21072013 ,
fra en person som er pioner på et verdensledende senter for høyspesialisert medisin.

"Det byggas opp enorma adminstrative system, som suger upp all vår kraft så vi inte får komma tilräckligt nära våre patienter. Och slutligen får patienterna betala"
dr Palle Palmér , 
sjekk Twitter  

Fantastisk og uovertruffen dokumentar i ?#?SVT? 21 07 2013, fra ECMO senteret på Karolinska.
Følsomt tankevekkende portrett av pioneren prof Palmèr m medarbeidere.
Full 6er+ !     Se dokumentaren på svtplay.se !

Ecmo - den sista chansen
ECMO-teknik innebär att svårt skadade och medtagna patienter får hjälp med syresättning av blodet genom en konstgjord lunga utanför kroppen. Tekniken hjälper kroppens utslagna inre organ att självläka och har räddat mängder av människoliv. Filmaren Anders Lidén har följt patienter och personal vid ECMO Centrum på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

DOK-ECMO-DENSISTACHANSEN-02_992.jpg

Les  Dagens Medisin Bakkes Blogg 11072013

Menneskerett å bli lege?
I dag kan du kjøpe deg ein plass ved eit ungarsk universitet for 42 000 kroner
og 4 i karaktersnitt. Du er sikra fyrste året av medisinstudiet ved Bjørknes,
medan dei fire neste åra i Ungarn og det siste året kan du hospitere ved eit
norsk sjukehus. Dette reklamerer Bjørknes privatskule på sine nettsider.
Norske universitet utdannar omlag 3600 medisinstudentar totalt.
Utanlandske universitet omlag 3000 - eit tal som stadig aukar.
Ein bevisst strategi frå norske myndigheter, som peikar på at det er "så billig."
(sitat Kunnskapsdepartementet) 
Er det slik me vil ha det?
......les videre i Bakkes Blogg.....

Jeg gjør meg følgende tanker om dette:
Unnskyld!
Dette var hårreisende Blogg lesning , forfattet av NMF leder Bjørg Bakke. 
Det er jo hinsides fornuft å stille spørsmålstegn  ved utenlandske utdanningsinstitusjoner 
godkjent i EU og av norsk myndigheter.
Mange av universitetene/fakultetene det snakkes om har vær aktive i flere hundre år,
lenge før medisinutdanning var påtenkt i Norge.
Jeg har i 40 år,  både som almenpraktiker/distriktslege og sykehuslege/kirurg, 
hatt nærkontakt med et stort antall turnuskandidater. Minst 500.
Det er OVERHODE intet som tyder på at norskutdannede kandidater har bedre
forutsetninger, 
hverken faglig eller personlig, for å  utøve sin legegjerning, 
enn si gjennomføre turnustjenesten, enn utenlandsstudenter.

Helsetjenesteaksjonens Varslerbrev 2 til det norske folk
Se www.helsetjenesteaksjonen.no seksjon Nyheter

####Helsetjenesteaksjonens første varslerbrev handlet om hvordan dagens system degraderer pasienter
til et middel for å nå helseforetakets økonomiske mål.
Vårt andre varsku handler omhvordan det er å arbeide i helsesektoren.
Kanskje har du hørt at personellmangel gjør at operasjoner må utsettes, pasienter får mindre pleie
enn før og at pasientene må skrives ut fra sykehusene før det er forsvarlig?
Når det forholder seg slik, burde fagfolk i hvertfall bruke arbeidstiden på det de er utdannet til.
Det får de ikke:

 • Spesialsykepleiere med fem års høyskoleutdannelse settes jevnlig til renhold,som å vaske
  kjøleskapet og tømme søppelbøtter, istedetfor å behandle kritisk syke.
 • Sykepleiere i sykehjem må gjøre kjøkkentjeneste istedetfor å vurdere medikamentbruk,stelle sår og være tilstede hos døende. Renholdsarbeidere og kjøkkenpersonale er rasjonalisert vekk.
 • Fysioterapeuter i sykehjem blir satt tilrutinemessige pleieoppgaver i stedet for rehabilitering.
 • Sykepleiere i sykehus bruker store deler av dagen på å ringe og sende telefaks til kommunene som ledd i et svarteperspill om å bli kvitt pasientene.
 • Fastleger må bruke tid på dialogmøter, også ved opplagte sykmeldinger som ved amputasjoner og lammelser. Om legene prioriterer andre oppgaver fremfor slike møter, kan de straffes økonomisk.
 • Sykehusleger mister verdifulltid på å lete etter prøvesvar i dataprogram som ikke fungerer, og på telefonkøer. Sekretærene er rasjonalisert vekk.
 • Da sekretærene måtte slutte, ble de erstattet med et dikteringsverktøy til 150.000 kroner per enhet, som ikke virker og som produserer skrivefeil som kan være livsfarlige, for eksempel når ord som ”ikke” uteblir.
  Legene må bruke mye tid på å skrive journalene om igjen selv.
 • Sykehusleger må lete seg frem i et uoversiktlig kodeverk for at sykehuset skal få rett betaling for behandlingen. Budsjettet er knyttet til hvor flinke legene er til å skrive dyre diagnoser, ikke til hvor flinke de er til å behandle pasienter.

Kopi av Helsetjenesteaksjonens : Varslerbrev 1 til det norske folk.
Se www.Helsetjenesteaksjonen.no , seksjon Nyheter

####Norsk helsetjeneste er blant de beste i verden», sier helseminister Støre.
Dessverre ser vi at utviklingen går i feil retning. I verdens rikeste land
burde vi ha tilstrekkelig personell til å ta vare på for tidlig fødte spebarn. Vi burde sikre at kreftpasienter slipper å vente i helsekøer. Det burde være en selvfølge at syke og gamle får verdig behandling og pleie.  Vi ser stadig flere tydelige tegn til at Norges helsetjeneste nå smuldrer gradvis. I dagens system blir vi helseansatte pålagt å bruke mer tid på byråkrati, møter og papirer enn på pasientene. Stadig rasjonaliseres stillinger bort i «effektivitetens» navn.  

Norge og Tyrkia er de to landene i OECD som nå har færrest sykehussenger til rådighet. Norske pasienter har kortest gjennomsnittlig liggetid av alle OECD-land.  Det skyldes ikke at vi har så effektive behandlinger, men at vi er pålagt å skrive ut pasientene så fort som over hodet mulig. Så mange som tjue prosent må legges inn igjen akutt.

Vi kan ikke lenger tie om dette. Vi kan ikke lenger la det norske folk leve med den falske tryggheten som følger av politikernes og byråkratenes fagre ord. Kursen må endres - nå.
Systemet må endres, slik at vi får tilstrekkelig med kompetente helsearbeidere som bruker mer tid til pasientene. 

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Juli 2013 listed from newest to oldest.

Mai 2013 is the previous archive.

August 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.