NRK må bestå! SHAME on #frplm som vil fjerne NRK!

| No Comments

Kjenner på meg at jeg begynner å bli voksen.
Ikke gammel ! - men voksen.
Ikke ett eneste av humorprogrammene i norsk fjernsyn interesserer meg det aller minste. Ikke Nytt På Nytt, ikke Senkveld med Harald og hvem f det nå var.
Det er jo bare alminnelig tynn dritslenging det hele. Humoren er borte.
Eneste program for meg i kveld er NRK2 med Olof Palme, første av 3 deler. Gleder meg, midt oppe i alle elendige nyheter fra flomkatastrofen, med tomme idiotiske kommentarer fra poltikere i Regjeringen.
Og så begynner man å bli økende interessert i matematikk, fysikk, astronomi, og generell filosofi av alle slag.
Dette sammen med økende innslag av høydeskrekk og klaustrofobi, er vel et sikkert tegn på at man begynner å forandre seg, og bli - VOKSEN!

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Mai 26, 2013 2:15 FM.

EDDYYYIE imponerer i Reistadbakkene, Lillehammer, TourOfNorway 2013 was the previous entry in this blog.

Helsetjenesteaksjonen.no - 1. Varslerbrev til det norske folk. d. 09 07 2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.