Sykehusmøte Litteraturhuset Lillehammer
10 04 2013.

| No Comments

VALSET KNUSER MYTEN OM STORSYKEHUSET
Kun 80 fremmøtte iflg avisen, men det var nok det dobbelte, ca 150.
Flott panel og fornuftige innspill fra alle der.
Alle enige om at vi per idag har et ganske så velfungerende sykehus på Lillehammer,
men naturligvis fortsatt med (stort) forbedringspotensiale.
Så stilte jeg et par ganske sentrale spørsmål helt på slutten av spørsmålsrunden.

Først myten om Storsykehuset som det beste for våre pasienter.
"Pasientene fortjener det beste" som SI administrasjonen stadig sier.
Intet tyder på at nytt stort sykehus, beliggende utenfor alle tettsteder,
det være seg Biri på vestsiden, eller Rudshøgda på østsiden av Mjøsa,
vil være til noen som helst fordel for våre pasienter.
ALLE må reise, ALLE må reise lenger. Vi kommer ikke til å bli bedre enn vi er,
ganske sikkert dårligere.
Ingen større kompliserte sykdomsgrupper vil taes tilbake fra Regionsykehuset OUS.
Kanskje med et par unntak, som også i dag kan tilbakeføres Innlandet.
Jeg er overbevist om at alt blir dårligere i det nye sykehuset, bortsett fra
selve bygningene, - kanskje ?

Her faximile fra GudbrandsdølenDagningen dagen etter, d 11 04 2013.
Et lite flatterende bilde av undertegnede, det får jeg tåle.
KLIKK PÅ BILDET
GD TV Sykehusdebatt 11 04 13.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on April 14, 2013 7:39 EM.

Cancervården i Skåne försämrasSydsvenskan 11 11 2012 was the previous entry in this blog.

AP 1604 2013: Oljepengene våre til giftsprøytefabrikk i USA! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.