Hedmark legeforening går imot 1 Kvinneklinikk!
Naturligvis! GD 150413:

| No Comments

Hedmarkingene dvs Hamarsingene tåler rett og slett ikke tanken på at noen
spesialfunksjon legges til Oppland.
Hylekoret kommer da straks, med politikere i front, både lokalt, og fra Stortinget.
Det er utenkelig at noen i Hedmark skal reise til Lillehammer for behandling.
Jeg har aldri forstått Elverum og Østerdalen som ikke kjenner sin besøkelsestid!
Dette dreier seg om noe langt mer enn Kvinneklinikk.
Det dreier seg om det skal være et sykehus på Elverum OVERHODE!
Da Oppland ble kuppet 06 10 2003 var det ikke snakk om at Opplands befolkning ble rammet.
Bare bla deg tilbake i Bloggen her, så finner du god DOKUMENTASJON!
HedmarkLfKvinneklinikk_GD.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on April 17, 2013 1:10 FM.

AP 1604 2013: Oljepengene våre til giftsprøytefabrikk i USA! was the previous entry in this blog.

DRGbyråkrater / Kodekontrollører / Kodeeksperter. Klassekampen 20042013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.