DRGbyråkrater / Kodekontrollører / Kodeeksperter. Klassekampen 20042013

| No Comments

Slik er det ja! Bildet er faximile fra Helsetjenesteaksjonen.no.
Best å bli kvitt hele det unyttige byråkratidrivende elendigheten DRG/ISF.
Erstatt det med en fornuftig form for god gammeldags rammefinansiering.
Slik de allerede så klokt har gjort det i Skottland.
Tusenvis av årsverk går bort for oss i bruken av unyttig regnskaps-bunnlinje-byråkrati.

2013.04.20.-Kodebyrakrater-.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on April 27, 2013 11:01 EM.

Hedmark legeforening går imot 1 Kvinneklinikk!Naturligvis! GD 150413: was the previous entry in this blog.

Helsetjenesteaksjonen.no !! Aldri vært så fullstendig enig i noe som i dette oppropet ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.