Cancervården i Skåne försämras
Sydsvenskan 11 11 2012

| No Comments

Dette er hva som nok venter også oss, når vi ser utviklingen i HSØ.
Ikke minst utviklingen av , og sentraliseringen mot OUS/AHUS.

Se denne artikkelen i bladet Sydsvenskan, i Malmø, 11 11 2012.

CancervardForsamras 2013-04-14 19:35:18.png

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on April 14, 2013 12:56 EM.

AP 270112 : Nydelig om det å dø hjemme - Fra en som har opplevet det selv - med sin 18 år gamle datter - KLOKSKAP! was the previous entry in this blog.

Sykehusmøte Litteraturhuset Lillehammer10 04 2013. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.