AP 270112 : Nydelig om det å dø hjemme
- Fra en som har opplevet det selv
- med sin 18 år gamle datter - KLOKSKAP!

| No Comments

SnakkeOmDoedenAP270112.JPG

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Januar 30, 2012 8:28 EM.

GD 24. januar 2012 Einar Oddenhar sagt det beste om døden i denne omgangles og lær av hans innsikt og klokskap was the previous entry in this blog.

Cancervården i Skåne försämrasSydsvenskan 11 11 2012 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.