Statsbudsjettet 2012. Overhode INTET spesielt til nytt sykehus i Hedmark - Hamar !

| No Comments

Jeg har nøye lest artiklene fra Statsbudsjettet.no vedr evt. bevilgninger til Hedmark og Oppland.
Finner ikke tegn til spesielle bevilgninger til nytt sykehus i Hedmark.
Hedmark får forslag spesielle bevilgninger 2012 totalt på 83,6 mill.
Oppland får forslag spesielle bevilgninger 2012 totalt på 92,2 mill.
Ordet sykehus er såvidt jeg kan finne ikke nevnt i pressemelding-teksten fra statsbudsjettet.no .
Vi kan muligens være fornøyd med fordelingen her? 9 mill mer til Oppland!
De nærmeste dagenes nærmere granskning vil vel avsløre hva som ligger bak her?

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 7, 2011 12:33 FM.

Winter view to Rondane from our cabin. Rondeslottet and Storronden from SW. was the previous entry in this blog.

Sykehuset (OUS) kollapser. DN Kronikk 270911 v HTV dr Bredelid is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.