| No Comments


Saken avgjort i Styremøte i dag 3. desember 2008.
En sorgens og kvalmens dag.
Det gikk som vi fryktet, men ikke trodde kunne være mulig.
Brystkreft/Endokrin kirurgi flyttes til Hamar !
Almlid gjør sitt aller siste stikk mot Lillehammer,
vi kjenner det fra tidligere, - 2003 Kirurgifordelingen f.eks.?
Faglige argumenter uten fordel Hamar gis ingen verdi.
Nok et galt vedtak i Sykehuset Innlandet !
som vil kreve både omkamper og reversering -
etterhvert som realiteter og kostnader kommer for en dag...
Dette er god gammeldags AP maktpolitikk,
med forgreninger opp gjennom AP apparatet helt til topps.
Makta rår ! - som alltid...
Det Røde Fylke Hedmark SKAL få sitt nye, lille (?) lokalsykehus.
Nå gjelder det å fylle det opp, til å bli et stort sykehus.
Snart står nok også spesialfunksjoner på Elverum
for tur for flytting, - de trengs jo også på Hamar, må vite.
Når skal Elverum forstå hva som skjer her ?

 

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 3, 2008 11:23 EM.

OA 02 12 08 Utmerket og talende, sann beskrivelse,leserbrev fra Søndre Landv. lektor Anne Grethe Gjerdalen. was the previous entry in this blog.

Noen sannhetens ord fra Hallvard Grotli i GD 05 12 08 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.