Noen sannhetens ord fra Hallvard Grotli i GD 05 12 08

| No Comments

Legg spesielt merke til Almlids vanlige alibi, - den såkalte satsningen på psykiatri/rehabilitering...

GD051208GrotliSykehuskabal3.jpg
Hallo !

GD051208GrotliSykehuskabal2.jpg
Det hele leser du via lenken nedenfor her...

GD051208GrotliSykehuskabal.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 10, 2008 10:10 EM.

was the previous entry in this blog.

HUH !!! Wipe 'em out ! AP's Opplandsbenk risikerer, og fortjener virkelig, å bli rimelig tynn neste stortingsperiode ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.