Hvem visste hva om Hamar's skjebne ?

| No Comments

HvemVissteHva3.jpg

HvemVissteHva7.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 19, 2008 3:03 EM.

H-A 18 12 08 : Ikke noe nytt sykehus på Hamar ?Men det har jo mange av oss forstått for år siden !Velkommen etter i forståelsen ! was the previous entry in this blog.

Gi litt mer faen !! Dagsavisen.no 02 01 09 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.