H-A 18 12 08 : Ikke noe nytt sykehus på Hamar ?
Men det har jo mange av oss forstått for år siden !
Velkommen etter i forståelsen !

| No Comments

HA181208SykehusPåIs2.jpg

HA181208SykehusPåIs.jpg

HA181208SykehusPåIs3.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 19, 2008 2:17 EM.

HUH !!! Wipe 'em out ! AP's Opplandsbenk risikerer, og fortjener virkelig, å bli rimelig tynn neste stortingsperiode ! was the previous entry in this blog.

Hvem visste hva om Hamar's skjebne ? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.