Oppland Arbeiderblad 26 11 2008. SI Gjøvik v Overlege Weyde
Like forundret over utspillet om lokalisering av brystkreftkirurgien.

| No Comments

OA261108WeydeUforståelig2.jpg

OA261108WeydeUforståelig.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 26, 2008 11:22 FM.

GD 25 11 2008. Om "Sykehusspillet"Ja ! Det er det dette dreier seg om !Et mangeårig utmattende spill fra Ledelsen i SI ! was the previous entry in this blog.

OA 27 11 2008 Leserbrev om Brystkreftkirurgien. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.