Og så kutter vi igjen....Inn i beinet denne gang !?

| No Comments

180 årsverk, - eller 80-90 mill. kroner ligger vi visst an til i underskudd nå ved årets slutt.
I juni var vi i samsvar med budsjettet ! Hva er det som skjer ?
Dette skjer hvert år, senhøstes, etter høstjakta.
Ostehøvelmetoden går ikke lenger. Nå må det kuttes inn i beinet !
Det blir spennende å se hvor man nå tenker seg å kutte.
Det må vel rimeligvis bli i den delen av Innlandet med flest sykehusenheter og -senger,
og det største forbruket av helsekroner per innbygger.
GD051108SI_KUTTini.jpg
Les videre under...

GD051108SI_KUTT.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 5, 2008 4:16 EM.

Ambulanseskandalen i Helse Midt-Norge : Helsetoppene har da ihvertfall tillit til hverandre ! was the previous entry in this blog.

Uthengt og krenket kvinnelig jurist i Helse Midt-Norge. Fra rbnett.no 051108 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.