GD.no 22 11 2008 "Taper for Hamar" ??
Som om det allerede er avgjort ?
Dette er et vedtak Sykehuset Innlandet rett og slett IKKE kan gjøre !
Som SI ikke kan leve med, og stå ved
Riktignok er det MAKTA som rår. Men dette er for tydelig GALT

| No Comments

Min kommentar :
Hva er det som er så vanskelig for viseadministrerende direktør Andersgaard i denne saken ?
Jo :
Hvordan beslutte og begrunne aktiviteter lagt til Hamar, når alle faglige hensyn viser at de skal til Lillehammer ? !
I denne saken har det ikke vært viktig å få til en god løsning for befolkningen og
Brystkreft/Endokrin kirurgien i Innlandet,
- kun nok en gang å få til en god løsning for Hamar sykehus,
- og tilføre det tenkte nye Hamar sykehus på Sanderud flest mulig spesialiteter/aktiviteter,
på bekostning av sykehusene i Oppland
Slik er det !

Les videre hele artikkelen nedenfor her...

GD_no221108TaperForHamar.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 22, 2008 12:27 FM.

Aftenposten.no 211108 kl 0019 : Slik blir ditt nye sykehustilbud. Flere sykehus slås sammen !! was the previous entry in this blog.

Almlid går - Sykehusstriden består.Debattinnlegg i GD 25 11 2008fra ansatte ved SI LillehammerHer beskrives noe av sannheten om Sykehuset Innlandetog dets ledelse. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.