Bygge nytt sykehus på Hamar. Slik Per Christensen og Hedmark (??) ser det.
Kronikk. Tidsskriftet og H-A 04 11 08

| No Comments

Vel. Vel. Her er det litt å ta tak i.
"Hamar-Elverum sykehus er eneste sykehuset i Innlandet som har et komplett kirurgisk somatisk sykehus"!!..
Osv. Osv.

Saken er snudd på hodet, som vanlig ! Hamar og Elverum er de eneste sykehusene i Innlandet som IKKE
på noen måte oppfyller kriteriene for komplett sykehus, eller komplett kirurgisk sykehus.
Hedmark har i sin tid valgt en løsning på Hamar-Elverum problemet som ikke kan være til å leve med.
Vi forstår vel alle at den dag, - som jeg selv er overbevist om ikke vil komme, - det bevilges penger til nytt erstatningssykehus for Hamar der bygningsmassen er "moden for utskifting", lokalisert til Sanderud, -
da er Elverums utsikter til fortsatt sykehusdrift, noe liknende som i dag, ikke lenger tilstede.
Det vil ikke være hverken økonomisk eller faglig fornuftig, eller mulig, å bygge et NYTT, lite og inkomplett sykehus som det Hamar er i dag, og samtidig beholde Elverum som i dag.
Det EVT! nye "lille" lokalsykehuset på Sanderud, vil raskt i planleggingsfasen få overført flere sentrale nødvendige avdelinger fra Elverum til seg, med de naturlige følgene det vil få for Elverum.
Dette forstår de utvilsomt på Hamar. De må da forstå dette også på Elverum , snart ?
PerChrByggeNytt041108head1.jpg
"""---
PerChrByggeNytt041108head2.jpg
---"""

PerChrByggeNytt041108.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 16, 2008 11:47 EM.

Uthengt og krenket kvinnelig jurist i Helse Midt-Norge. Fra rbnett.no 051108 was the previous entry in this blog.

Aftenposten.no 211108 kl 0019 : Slik blir ditt nye sykehustilbud. Flere sykehus slås sammen !! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.