Helseministeren om Nye Sykehus ! AP 221008.

| No Comments

Interessant fra Helseministeren !
Han har jo nylig, for et par uker siden uttalt i media at de som ser for seg mange nye sykehusbygg fremover
må begynne å tenke nytt !
Her har vi tydeligvis prioriteringslisten ?
Han avviser Buchardts og Vincent Johannesens drømmer om et nytt Radiumhospital....
Vil heller bygge sykehus i Østfold og Buskerud....Naturligvis !
- men Hamar henger med fortsatt, sammen med Barneavdeling i Ålesund, og nytt sykehus i Molde !!
Det blir spennende på Hedmar/Østerdals aksen fremover.
Det er vel fortsatt ganske utenkelig at nybygging av LOKALSYKEHUS på Hamar er forenlig med
videre drift med akuttfunksjoner på Elverum ?

Se artikkelen her !

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 24, 2008 11:12 FM.

Enda 11 mndr stillhet !? Nå må vi igang igjen ! Innsparingskravene tar overhånd ! was the previous entry in this blog.

Almlid går ! ENDELIG ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.