11 mndr stillhet er lenge....?

| No Comments

11mndr stillhet i bloggen er lenge....
Men husk at kampen for å komme (bare) nesten !
tilbake til utgangspunktet, varte i 37 mndr.
Man blir sliten og tom av slikt.
Det er faktisk for mange av oss et under !
at vi er oppegående.
Hørte du det ? som måtte føle ansvar for dette !

GD121107EtUnderAtVi.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 25, 2007 10:49 EM.

Styremøte i Sykehuset Innlandet 14 12 2006Budsjettkutt 216 mill.En selsom opplevelse ! was the previous entry in this blog.

Protokoll fra styremøtet Helse Sør-Øst 181207. Om 17 milliarder - og nye sykehusprosjekter... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.