November 2007 Archives

11 mndr stillhet er lenge....?

| No Comments

11mndr stillhet i bloggen er lenge....
Men husk at kampen for å komme (bare) nesten !
tilbake til utgangspunktet, varte i 37 mndr.
Man blir sliten og tom av slikt.
Det er faktisk for mange av oss et under !
at vi er oppegående.
Hørte du det ? som måtte føle ansvar for dette !

GD121107EtUnderAtVi.jpg

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from November 2007 listed from newest to oldest.

Desember 2006 is the previous archive.

Desember 2007 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.