Desember 2006 Archives

Se også oppslaget i GDnett 14 12 06 HER !

I dag har jeg for første gang, antagelig også siste, vært tilhører til styremøte i Sykehuset Innlandet.
En ganske selsom opplevelse, preget av manglende realinnsikt om den faktiske situasjon i foretaket,
og et ganske lamslått styre.
Vi tilhørere, og naturligvis styret, overlesses med tall og såkalte faktaopplysninger i store mengder,
100vis av powerpointfoiler lesset ned med data i alle fasonger, som det egentlig ikke er mulig å forholde
seg til, hva angår om dette representerer den egentlige sannhet, fragmenter av sannhet,
eller kanskje er ”forbannet løgn”, - som statistikk også kalles i noen sammenhenger.
Det foreligger naturligvis i tillegg kilovis med bakgrunnsmateriale fra ledelsen, som det knapt er mulighet for noen i styret å sette seg grundig inn i.
Arme mennesker !
Det mest påfallende er at INGEN nevner ordet tillit, enn si MISTILLIT, i diskusjonen.
Nestleder Sigmund Thue var såvidt inne på dette da han påpekte at adm. dir. senest i mai 2006
overbeviste styret om at underskuddstrenden definitivt var i ferd med å snu !
Ser man det ? Det var IKKE det som var på gange ! Det ble verre – og verre !
Tillit/mistillit er noe vi ute i organisasjonen diskuterer mye !
Vi kan leve med økonomisk krise, det er vi vant til !
Vi kan derimot IKKE leve med TILLITSKRISE !
Her har vi en ledelse, og en administrerende direktør, som etter 3 års arbeide nå,
i en for sykehuset forferdelig rundgang, har mistet enhver tillit i store deler av organisasjonen.
I en normal situasjon ville denne person, denne ledelsen, stilt overfor en situasjon som dette,
med et underskudd på 216 mill kr av et totalbudsjett på 4.7 millarder,
stilt sin(e) plass(er) til disposisjon, som det vel heter i disse kretser.
Hadde de ikke gjort det, ville de blitt KASTET !
EN av styrerepresentantene nevnte i et innlegg under forhandlingene, ganske matt, at det
var noe med selve organiseringen av styresammensetningen i Helse Øst,
i motsetning til de andre regionene, som gjorde det så vanskelig. Her i HØ har vi konsekvent
viseadm. dir. i HØ Regionalt Helseforetak som styreledere i de enkelte helseforetak.
Dermed er det klar linje helt til topps ! Det nytter ikke å kjempe i mot !
Ære være Grethe Fossum som gjorde et forsøk på å få utsatt saken til 3. juledag,
i et siste forsøk på å få Helseministeren på banen med midler.
Dette stod det 5 – 5 på i styret fikk vi høre, forslaget ville falt med styreleders (viseadm. dir. HØ)
dobbeltstemme. Naturligvis ville det ikke hjulpet. Styreleders formaninger om at dette var et umulig
prosjekt var ikke til å misforstå.
Men ! Det ville ha vært et kraftig signal. !
Styreleder Peder Olsen hadde også endel filosofisk/byråkratiske betraktninger rundt forsvarlighetsbegrepet.
Han mente tydeligvis at det som nå skjer ikke kan kalles uforsvarlig.
”Vi må ikke sette oss i den situasjon at vi ikke mener det kan organiseres en spesialisthelsetjeneste i
Innlandet for 4,7 milliarder kroner”
Jeg vil si det slik :
Korridorsenger som som planlagt del av helsetjenesten er uforsvarlig helstjeneste !
Ingen kan mene noe annet.
Det er medisinsk sett, etisk sett, praktisk sett, sikkerhetsmessig sett, - og på alle andre måter uforsvarlig helstjeneste !
Nedprioritering av Kreftomsorgen og eldreomsorgen i sykehus er også uforsvarlig helstjeneste !

Se hele oppslaget HER !

OA 151206 Leder "Smertegrensen"

| No Comments
Se hele oppslaget HER !

Se hele oppslaget HER !

Se hele oppslaget HER !
Så bringes helseøkonomen på banen. Jon Magnussen, professor fra NTNU i Trondheim.
Han peker på at veksten i bevilgningene fra 2003 til 2005 har vært på hele 7 %, og klart
større enn veksten i befolkningen.
"Sykehusene har hatt en sterk vekst, og har det fortsatt. Vi ligger på sølvplass internasjonalt"
"Det er en ny situasjon at Regjeringen og Stortinget nå gjør alvor av det man har sagt i mange år,
nemlig at sykehusdriften skal gå i økonomisk balanse."
Greit det !
Men nå er vi med det daglige medisinske ansvaret i en litt annen situasjon,
som rent konkret og dramatisk tydelig ser at mulighetene til å gi en forsvarlig omsorg til våre
pasienter, til befolkningen, faktisk forverres fra år til år.
Det kan IKKE forklares med at vi på gulvet gjør et dårligere arbeide,
eller arbeider saktere og mindre.
Blir pengene til driften faktisk borte underveis ?
Til pensjonsforpliktelser som ikke er tatt med i beregningene ?
Er oppgjørssystemene (DRG) et egnet virkemiddel for å lage forutsigbare regnskapssystemer som
virkelig dekker befolkningens legitime behov. ? NEPPE ! - spør du meg.
Se hele oppslaget HER !


Se hele oppslaget HER !

Her ser vi hvordan det skal gjøres !
Avd. overlege Christian Fossum ved medisinsk avd. SI Gjøvik vil ikke være lakei for ledelsen i SI
og følge påbud om dramatiske budsjettkutt/innsparinger som vil få store konsekvenser for pasientene
og befolkningen !
Han går av ! Måtte flere klinikere i ansvarlige topposisjoner innse at DETTE er hendlemåten som kan
forsvares fra et legeetisk synspunkt, når det blir som vanskeligst !
Man skal ikke ta på seg ansvaret for elendigheten ! Overlat det til den som TØR !

Tilføyd kl 2230: Se GD nett i dag ; og OA nett i dag !

OPPFORDRING FRA OVERLEGER I OPPLAND
til styret for Sykehuset Innlandet
12. desember 2006

STOPP FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2007.

Konsekvensene av de foreslåtte nedskjæringene i budsjettet for de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet er dramatiske og blir beskrevet i saksframlegget:

Tilbudet til prioriterte områder som kreft, lindrende medisin og eldremedisin vil bli svekket.
Tilbudet til slagrammede og pasienter med kroniske lidelser som hjertesvikt, lungelidelser og diabetes vil svekkes.
Redusert liggetid vil medføre mindre forsvarlig behandling.
Antall korridorpasienter vil øke betydelig, minst en dobling.
Epikrisetiden vil øke. Og presset på primærhelsetjenesten vil øke i forbindelse med innleggelser og utskrivelser. Dette rammer samhandlingen mellom første og annenlinjetjenesten.
Kompetanse bygges ned, og vilkårene for opplæring av leger og pleiere svekkes.
Det vil bli økt fysisk og psykisk stress for ansatte. Det vil medføre dårligere trivsel, økt sykefravær, fare for oppsigelser og at det blir vanskeligere å rekruttere.

De negative konsekvensene for kvaliteten på pasientbehandlingen og de ansattes arbeidssituasjon, er åpenbare. I tillegg vil ikke de foreslåtte tiltakene ha den beskrevne effekt på det økonomiske resultatet, fordi driften vil rammes på en måte som medfører betydelig mer kostnader enn beskrevet og føre til reduserte inntekter.

Tiltakene i budsjettet for de medisinske avdelingene er ødeleggende samtidig som de ikke på noen troverdig måte er gjennomførbare med de lovpålagte oppgaver sykehusene har. Det er størrelsen på nedskjæringene (8-9%!) som er ødeleggende, og Gjøvik og Lillehammer rammes mye hardere enn Hamar – Elverum.

Foretakets ledelse har hatt sin oppmerksomhet rettet mot strategier og visjoner, og ikke mot rasjonell drift. Forslaget til budsjett viser at ledelsen i SI har mistet kontrollen. Det er delvis en følge av at de siste års funksjonsfordeling og organisering i divisjoner har vært en kostbar fiasko. Delvis faller det sammen med økte, uforutsette utgifter som ikke kompenseres fra Helse Øst. Helse Øst har et klart ansvar for at funksjonsfordelingen og divisjonaliseringen ble gjennomført. De må nå se sitt ansvar og bidra til å gjøre budsjettet realistisk og gi den nye modell med delvis lokal ledelse en reell mulighet.

Vi forventer at styret i Sykehuset Innlandet ser sitt ansvar og ikke vedtar dette budsjettet.

Hvis man ikke klarer å finne andre løsninger på underskuddet enn å ramme tilbudet til pasientene og godt fungerende sykehusavdelinger så hardt, er det en fallitterklæring ikke bare for ledelsen og styret i Sykehuset Innlandet, men også for Helse Øst, regjering og Storting.

Gjøvik og Lillehammer, 12. desember 2006.

Overlegene ved sykehusene på Gjøvik og Lillehammer
------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg hadde selv et forslag til vedtak om mistillit på overlegemøte ved SI Lillehammer torsdag 7/12 06.
Forslaget ble ikke tatt til behandling. Møtet mente det var feil tidspunkt for, og uklar sak på mistilliten.

Valset`s forslag til vedtak i overlegemøte 7/12 06. Avslått til behandling.

Overlegemøte ved SI Lillehammer samlet i plenum i dag 7/12 2006, registrerer at sykehuset nå pålegges innsparingskrav av en slik størrelse at sykehusets muligheter til å gi befolkningen et forsvarlig helsetilbud blir sterkt redusert.

Vi mener det opparbeidete underskudd i SI har en bakgrunn og utvikling som er basert i sviktende styring og dårlig utført ledelse, og derfor fullt og helt ledelsens ansvar.

Vi mener situasjonen nå er så alvorlig at vi med dette vil uttrykke vår klare mistillit til ledelsen.
Vi ber derfor nå ledelsen ta det naturlige ansvar for situasjonen sykehuset er kommet opp i, og ta den naturlige konsekvens av dette.
Vi vil be de som er ansvarlige for denne alvorlige situasjonen, og måten den har utviklet seg på, øyeblikkelig trekke seg fra sine stillinger.

Hør det selv HER !
Dette fremkommer i Opplandssendingen i morges ! ordrett avskrevet ::
Det er ikke aktuelt å skille ut sykehusene i Oppland som egen driftsenhet under Helse Øst, slik en samlet opplandsbenk på Stortinget ønsker. Det sier viseadm. Direktør i HØ Peder Olsen. Olsen som også er styreleder i Sykehuset Innlandet mener sykehusreformen har betydd mye positivt for helsetilbudet i Innlandet, og han mener det vil svekke dette tilbudet dersom sykehusene i Oppland blir skilt ut. Til Opplandssendinga i dag morges 12 12 2006 sier Peder Olsen :
””””Det er en problemstilling som jeg ikke oppfatter står på dagsorden i HØ.
Nei HØ vurderer nok at det er oppnådd såpass mye i SI, og HØ anser nok at SI fortsatt har et så stort potensiale at det vil være mer å vinne på å holde foretaket sammen enn å dele det opp igjen. Som jeg har sagt så kan SI vise til ganske gode resultater.””””
På spørsmål om et underskudd på 216 mill kr og stadige stridigheter et godt resultat svarer Peder Olsen :
””””Nei, men vi har aldri tatt/hatt ? (uklart hva som sies her) et underskudd på 216 mill kr vet du. Når sykehuset har et merforbruk i øyeblikket så knyttes dette i første rekke til at sykehuset yter veldig mye behandling, og det er faktum slik at befolkningen i Innlandet får sykehusbehandling litt mer enn det som er gjennomsnittet i Helse Øst.””””

Kommentar til ovenstående :Her ser vi et klart uttrykk for maktstrukturene i Helse Øst og Sykehuset Innlandet, og viljen og evnen til å bruke denne makten, på tvers av befolkningens og valgte politikeres klart uttalte ønsker og vilje.
Det er ingen tvil om at det som nå skjer med dramatiske innsparinger og budsjettkutt skjer med trygg forankring, og full støtte helt til topps i Helse Øst.
Helse Øst, som holder hus på Hamar, har helt fra starten valgt en struktur der toppene i HØ sitter rundt som styreledere i de forskjellige foretakene.
Peder Olsen (Hamar), viseadministrerende direktør i HØ, kommer fra stilling som avdelingsoverlege ved Sanderud psykiatriske sykehus i Hedmark, og er i tillegg av HØ utpekt som styreleder i Ahus HF, Sunnås sykehus HF og Sykehuset Innlandet HF.
Viseadm dir Steinar Marthinsen (Hamar) har tilsvarende posisjon i Sykehuset Asker Bærum HF og Sykehuset Østfold HF.
Tidligere adm dir i HØ Tor E Berge (Gjøvik) er styreleder i Ullevål US HF og Aker US HF.
Med denne konstruksjonen får vi en tilsiktet og meget sterk sentral styring, der kun Helseministeren som Foretaksmøte (generalforsamling) representerer en folkevalgt påvirkning av det som skjer.
Siste (og eneste ?) gang Helseministeren, daværende Dagfinn Høybråthen, grep inn var SI vedtak i oktober 03 om nedleggelse av Fødeavdelingen ved SI Gjøvik, da vedtaket om nedleggelse ble omgjort den i Foretaksmøtet 6/11 03.

Slik det nå bærer avsted bør Helseminister Sylvia Brustad gjøre forberedelser til Foretaksmøte igjen, etter styremøtet i Sykehuset Innlandet om 2 dager, den 14. desember 2006 !

Se hele oppslaget i Dagbladet HER !
Her ser vi en tidstypisk politiker i fri utfoldelse. Dette er politikerpopulisme på sitt verste.
Helseminister Brustad må da vite at hun kan komme til et hvilket som helst sykehus i dette landet,
der hun faktisk er Helseminister, og der få høre historier på løpende bånd,
som den hun får høre av Enerly her.
Enerly har avdekket et viktig enkeltproblem, ære være ham for det. Fra sitt ståsted i fotballkjendisverdenen
får han gehør så det monner !
Brustad har tydeligvis satt seg fore å løse dette enkeltproblemet Enerly peker på.
Det kan nemlig gi henne selv, og partiet blest om en kortsiktig sekundærgevinst !
Men hva med systemproblemet ! Ressurssvikten i helsevesenet !
Vi gjennomskuer dere ! Vi kjenner dere !
Slik Brustad og Stoltenberg skaffet seg sin gevinst under siste valgkamp, da de passerte hennes
hjemtrakter, og raust lovet nytt sykehus på Hamar. Klart det må komme et nytt sykehus på Hamar !
I dette fylket der det dominerende helseøkonomiske problem er, - ja nettopp : FOR MANGE SYKEHUS !
Men intet sykehus i Hedmark skal vel legges ned, enn si reduseres ! av den grunn , Nei !
Alminnelige folks hjerteskjærende problemer rundt i sykehusenes korridorer interesserer sentrale
politikere seg mindre for.
Vi hører INTET, absolutt INTET, når sykehus som sliter med underkapasitet og korridorpasienter,
f. eks. velger som løsning på dette problem :
VI STENGER NOK EN SENGEPOST ! - eller
VI GÅR OVER TIL 4-DAGERS UKE !
De kjører den samme leksa hver eneste gang. Aldri har det blitt bevilget så mye midler til helsevesenet,
aldri har det blitt behandlet flere, aldri har det vært så korte ventetider,
aldri har det blitt operert flere pasienter etc etc.
Jeg har personlig meget bred erfaring fra helsevesenet, både i og utenfor sykehus.
Jeg kan si dere, når man tar i betraktning hva som kreves av oss i dag :
ALDRI HAR DET VÆRT VERRE STILT I SYKEHUSENE ENN NÅ !
Se hele oppslaget i Dagbladet HER !

Se hele oppslaget i Dagbladet HER !

Innlegget taler for seg selv !

Les hele Debattinnlegget HER !
Her er et utdrag:
****På lederplass fredag 1. desember gir GD meg to utfordringer som begge
tar utgangspunkt i uttalelser fra helseminister Sylvia Brustad.
Statsråden har ifølge GD uttalt at alle helseforetak har fått mer penger og kan
behandle flere pasienter i 2007 enn i 2006. GD viser videre til at hun nok en
gang har fastslått at det skal bygges et nytt sykehus i Hamar-regionen.
På bakgrunn av statsrådens uttalelser har GD formulert følgende spørsmål til meg:

Utfordring nr. 1: «Mer» til sykehuset i Lillehammer handler om å kutte nær
40 millioner kroner. Er sykehusdirektør Torbjørn Almlid enig i statsrådens
presise uttalelse?

Utfordring 2: En like presis uttalelse fra statsråden handler om et løfte om å
bygge et nytt sykehus ved Hamar. Er Almlid helt trygg på at slik utbygging lar
seg ordne uten ytterligere kutt ved øvrige sykehus?

Almlids konklusjon er forbilledlig som følger, og dette har vi alle visst siden den
ødeleggende Innlandsprosessen startet i 2003...
Nytt sykehus på Hamar er fullstendig ute i det blå, og vil forbli der.
Hedmarks problem er for mange sykehus, - MINST 2 for mange....
Almlid sier :
""""Når det gjelder finansiering av større sykehusprosjekter er det fortsatt
betydelige uklarheter hvordan rammeverket for dette vil bli seende ut innenfor
det statlige foretakssystemet.
Ei heller er den samlede kapitalfinansieringen av helseforetakenes virksomhet
på plass og forventes ikke å være det før tidligst 2010/2011.
Det er derfor umulig for meg å gi noen garanti av den typen GD etterspør så
lenge rammebetingelsene på dette området ennå ikke er endelig utformet.****
Les hele Debattinnlegget HER !


Dette blir vanskelig !
Dette blir helt umulig !
Det går mot uforsvarlig helstjeneste for befolkningen !
Hvem har ansvaret for dette ? Hvem må ta ansvaret for dette ?
Hvem våger å ta ansvaret for dette ?
Relativt sett har det ALDRI stått så dårlig til med helsetjenesten i Oppland,
som det vi nå får oppleve.
Det hjelper ikke med politikeres festtaler som :
Aldri har det vært bevilget så mye midler, aldri har det blitt behandlet flere,
aldri har det blitt operert flere" !
Dette blir veldig ille....
Vi trenger hver eneste seng, hver eneste ansatte, - og mere til.
Tilliten til Ledelsen i Sykehuset Innlandet forsvinner raskt med dette.
Over det hele står Helse Øst.
Ikke fortell oss flere ganger at PASIENTEN står i sentrum,
når VI vet at her er det ØKONOMIEN som står i sentrum !
Nå må ikke bare brannvesenet gripe inn.
Nå må Helsetilsynet ved Fylkeslegen på banen !
Nå må Helseministeren på banen med Foretaksmøte, for å få stoppet dette !
Grensene mot uforsvarlig helsetjeneste må defineres !
Så får vi se hva som skjer på Styremøtet torsdag 14. desember.
Litt av en julegave !
Les videre her :
DETTE KAN IKKE GJENNOMFØRES
SYKEHUSKUTT RAMMER ALLE!
PASIENTER MÅ VENTE MER!
IKKE RÅD TIL DYRE MEDISINER !

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Desember 2006 listed from newest to oldest.

November 2006 is the previous archive.

November 2007 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.