Som jeg har sagt det selv! Vi jobber oss helseløse! Aftenposten 081106.

| No Comments

Dette er nøyaktig hva jeg snakket om i mitt jobbintervju med adm. dir. Almlid, og som han karakteriserte som "interessant" !
Dette er nøyaktig hva vi alle snakker om på sykehuset disse dager !
Min tenkning rundt dette er som tidligere sagt at skal vi makte å spare mer i helsevesenet nå, så må vi først INVESTERE i organisasjonen, spesielt på bemanningssiden, for å unngå den ulykkelige spiralen med den høye sykemeldingsraten, med påfølgende behov for dyre og dårlig fungerende vikarer.
Blir det nå slik at sykehusene i Innlandet må spare ytterligere, vil sykehuset selv bli lammet i sin funksjon for befolkningen. Billedlig sagt vil vi lamme vårt produksjonsapparat, og samtidig stenge salgsbodene.
La oss da håpe at administrasjonen og styret snart forstår dette !
At man ikke går til liknende handling som i sommer, da man som et tilsvar til økende antall korridorpasienter i medisinsk avdeling, gikk til det utrolige innsparingstiltak å stenge en sengepost i avdelingen for flere måneder.
Det er umoralsk, og skaper uverdige forhold for de stakkars pasientene som innlegges i sykehuset og må gjennomlide sitt opphold i sykehuset
I KORRIDORENE !
Les hele oppslaget i Aftenposten for 08 11 2006 HER !


helseløs

Les hele oppslaget i Aftenposten for 08 11 2006 HER !

Les hele oppslaget i Aftenposten for 08 11 2006 HER !
jobbersegsyke


Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 8, 2006 10:15 EM.

Min visjon for hvordan vårt sykehus må ledes fremover : was the previous entry in this blog.

Ja, vi presses hver enkelt av oss ! AP 091106. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.