Portrettintervju med vår nye direktør. byAvisa 09 11 06.

| No Comments

Se hele Intervjuet HER !
ByAvisBrandtPortrettRev.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 12, 2006 10:28 EM.

Naturligvis ble det betydelige økninger i ambulansekostnadene !GDnett 11 11 2006. was the previous entry in this blog.

Dagbladet 101106: De som skal ta seg av de syke, blir syke av jobben.En oppgave for Brustad ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.