Kjøpe private helsetjenester..IGJEN ! Dagbladet leder 09112006

| No Comments

Det er ingen grunn til å juble for dette, for noen av partene !
Nok et hodeløst innspill fra sentralt politisk hold !
Der inne finnes det visst lite gangsyn igjen....
Nå har man kuttet i det offentlige inntil vi ikke greier å holde tritt
med etterspørselen og behovene lenger. Vi ligger nærmest med brukket rygg !
Så vil man investere i det private systemet for å rette på noe av dette, mens vi i det offentlige systemet fortsatt skal gå radbrukket på sparebluss,
med de TYNGSTE og VANSKELIGSTE/VIKTIGSTE (er det lov å si det ?) pasientgruppene.
Dette er jo ikke til å holde ut !
Er man nå mer verdig trengende som sykemeldt arbeidstager, enn som uføretrygdet, pensjonist, barn eller hjemmeværende ?
Det må være mulig å holde hodet klart, og se hvor skoen VIRKELIG trykker,
selv der inne i hovedstaden.

Dagbladet091106JublerIkke


Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 9, 2006 10:54 EM.

Ja, vi presses hver enkelt av oss ! AP 091106. was the previous entry in this blog.

En oppgave for Brustad ? Dagbladets leder 10 11 2006. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.