GDnett231106 Urologien utsatt !

| No Comments

Uttalelsene fra adm. dir. og styreleder fraber seg ytterligere kommentarer.
"Saken slik den ligger i dag, får ingen god løsning, sa Almlid"
Blir løsningen bedre hvis saken får modnes noen måneder ?
"Vi må diskutere hvordan vi skal ta initiativ for å bedre kommunikasjonen
med våre omgivelser, og vi må fange opp sykehusaksjonens anliggende,
sa Olsen"
Forslag:
1. Start med å høre, forstå og følge de sterke faglige argumenter for flytting,
og sammenhold disse med de meget svake argumenter for å opprettholde
lokalisasjon Hamar.
2. Avslutt tenkningen rundt nytt sykehus på Hamar som pri 1 for
ledelsens og styrets arbeide.
3. Problemet i Innlandet er at det er for mange sykehus. Ved bygging av nytt
sykehus på Hamar, må Elverum og vel også Tynset legges ned.
4. Evt pasientlekkasjeproblematikk sørover er ikke engang et problem.
Søndre del av Innlandet slukes helt naturlig av nye Ahus.
5. Se og forstå argumentasjonen i siste SINTEF rapporten !

Gjør så deres vedtak i henhold til dette !

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 24, 2006 12:03 FM.

GD181106 Forslag til styrevedtak om fremtidiglokalisering av urologien ! was the previous entry in this blog.

Urologisaken ble UTSATT i Styremøte idag 231106 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.