GD181106 Forslag til styrevedtak om fremtidig
lokalisering av urologien !

| No Comments

Nok et uvettig forslag til vedtak, som savner faglig forankring og logikk !
Det hele dreier seg nå om stadig mer gjennomsiktige vedtak der man tydelig
ser desperasjonen i forhold til SI Hamars fremtid.
Trøsten får være at denne ledelsen ikke heller tidligere har maktet å gjøre
lokaliseringsvedtak som har vist seg å kunne forsvares over tid.
HVIS styret slutter seg til det som nå er foreslått, vil man nok engang oppleve
at en snuoperasjon tvinger seg frem.
Urologien hører kort sagt ikke hjemme på et sykehus som hverken har
kvinne/barn avdeling, nyremedisinsk avdeling eller patologisk anatomisk avdeling.
At man så ser seg nødsaget til å komme med avbøtende tiltak i forhold til
Lillehammer er rørende, ja nærmest patetisk. Det tjener vel mer som en nødhjelp, eller en form for alibi, for Hamar, - kfr bedre kontakt med de nevnte støtteavdelinger, -
enn som en hjelp for Lillehammer og tilhørende befolkning.
Les hele oppslaget HER !

GD181106UrologienBlir


Les hele oppslaget HER !

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 20, 2006 12:55 FM.

GD Leder 18 11 2006. Selvmotsigende sykehusutvikling. was the previous entry in this blog.

GDnett231106 Urologien utsatt ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.