GD 181106 DER kom kuttforslagene !
Dette er en uakseptabel og uriktig fordeling !

| No Comments

Så har vi det gående !
Styreframlegget tar ingen hensyn til advarsler om å ikke fordele såkalt
overskudd og underskudd i Sykehuset Innlandet rundt på avdelingene etter
som hvor de tilsynelatende befinner seg i forhold til budsjett/regnskap !
Dette er en helt uakseptabel og URIKTIG fordeling !
Overskudd ved SI Hamar fremkommer ved at andre sykehus i Innlandet tar seg
av de delene av virksomheten som MÅ gå med underskudd.
Fordelingen som foreslås her er direkte feilaktig, uvettig, og nok et bevis på
ledelsens bevisste forsøk på å legge alt til rette for en tilsynelatende Hamar suksess.
Almlid har blitt nøye underrettet, bl. a. av undertegnede, om de feilvurderinger som
foretas ved et slikt forslag.
Nå legger han tross dette allikevel frem forslaget. Mot bedre vitende.
Det er ganske enkelt sagt helt ufattelig at dette forslaget nå kommer slik det er.
Ennå mer ufattelig blir det hvis også styret vedtar styreframlegget.
Gjennomføres dette som planlagt vil det måtte komme til et oppgjør med ledelsen.
Sykehusledelsens handling må innklages til Helse Øst, og til Generalforsamlingen ved Helseminister Brustad !
Se hele oppslaget HER !

GD181106SykehusSpare


Se hele oppslaget HER !

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 19, 2006 11:54 EM.

Dagbladet 101106: De som skal ta seg av de syke, blir syke av jobben.En oppgave for Brustad ! was the previous entry in this blog.

GD Leder 18 11 2006. Selvmotsigende sykehusutvikling. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.