En oppgave for Brustad ? Dagbladets leder 10 11 2006.

| No Comments

Ja ! Dette er definitivt en oppgave for toppledelsen i våre helseforetak !
De vil vel sette ned en arbeidsgruppe ?
Vi er nå kommet dithen at NOE MÅ GJØRES !
Vi må INVESTERE for å kunne FUNGERE og for å bli mer EFFEKTIVE,
og for å kunne SPARE !
Se også min fremstilling av dette i jobbintervju med adm. direktør Sykehuset Innlandet HER !
Velkommen etter !
DagbladetLeder101106OppgaveForBrustad.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 10, 2006 6:19 EM.

Kjøpe private helsetjenester..IGJEN ! Dagbladet leder 09112006 was the previous entry in this blog.

Naturligvis ble det betydelige økninger i ambulansekostnadene !GDnett 11 11 2006. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.