Dagbladet 101106: De som skal ta seg av de syke, blir syke av jobben.
En oppgave for Brustad !

| No Comments


Dagbl101106Leder

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 19, 2006 11:38 EM.

Portrettintervju med vår nye direktør. byAvisa 09 11 06. was the previous entry in this blog.

GD 181106 DER kom kuttforslagene !Dette er en uakseptabel og uriktig fordeling ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.