November 2006 Archives

Naturligvis måtte den enten AVVISES eller UTSETTES !
Se det interessante videoklippet fra Østnytt i kveld på 1.48 min HER !
Legg merke til den helt spesielle holdningen fra både adm. dir. Almlid og styreleder Olsen :
Det er ikke SAKEN som er problemet,
men debatten som er oppstått direkte på sak her.
Styret har en dårlig sak her ! Ingen tvil om det.
Ledelsen bruker ikke engang argumenter fra saken
når de skal kommentere den.
De har ikke argumenter som holder, - og de vet det.
Løsningen er enkel, faglig, - og logisk ! - den....

GDnett231106 Urologien utsatt !

| No Comments

Uttalelsene fra adm. dir. og styreleder fraber seg ytterligere kommentarer.
"Saken slik den ligger i dag, får ingen god løsning, sa Almlid"
Blir løsningen bedre hvis saken får modnes noen måneder ?
"Vi må diskutere hvordan vi skal ta initiativ for å bedre kommunikasjonen
med våre omgivelser, og vi må fange opp sykehusaksjonens anliggende,
sa Olsen"
Forslag:
1. Start med å høre, forstå og følge de sterke faglige argumenter for flytting,
og sammenhold disse med de meget svake argumenter for å opprettholde
lokalisasjon Hamar.
2. Avslutt tenkningen rundt nytt sykehus på Hamar som pri 1 for
ledelsens og styrets arbeide.
3. Problemet i Innlandet er at det er for mange sykehus. Ved bygging av nytt
sykehus på Hamar, må Elverum og vel også Tynset legges ned.
4. Evt pasientlekkasjeproblematikk sørover er ikke engang et problem.
Søndre del av Innlandet slukes helt naturlig av nye Ahus.
5. Se og forstå argumentasjonen i siste SINTEF rapporten !

Gjør så deres vedtak i henhold til dette !

Nok et uvettig forslag til vedtak, som savner faglig forankring og logikk !
Det hele dreier seg nå om stadig mer gjennomsiktige vedtak der man tydelig
ser desperasjonen i forhold til SI Hamars fremtid.
Trøsten får være at denne ledelsen ikke heller tidligere har maktet å gjøre
lokaliseringsvedtak som har vist seg å kunne forsvares over tid.
HVIS styret slutter seg til det som nå er foreslått, vil man nok engang oppleve
at en snuoperasjon tvinger seg frem.
Urologien hører kort sagt ikke hjemme på et sykehus som hverken har
kvinne/barn avdeling, nyremedisinsk avdeling eller patologisk anatomisk avdeling.
At man så ser seg nødsaget til å komme med avbøtende tiltak i forhold til
Lillehammer er rørende, ja nærmest patetisk. Det tjener vel mer som en nødhjelp, eller en form for alibi, for Hamar, - kfr bedre kontakt med de nevnte støtteavdelinger, -
enn som en hjelp for Lillehammer og tilhørende befolkning.
Les hele oppslaget HER !

GD181106UrologienBlir


Les hele oppslaget HER !

Slik kan det også sies !
GD181106LederSelvmotsigende.jpg

Så har vi det gående !
Styreframlegget tar ingen hensyn til advarsler om å ikke fordele såkalt
overskudd og underskudd i Sykehuset Innlandet rundt på avdelingene etter
som hvor de tilsynelatende befinner seg i forhold til budsjett/regnskap !
Dette er en helt uakseptabel og URIKTIG fordeling !
Overskudd ved SI Hamar fremkommer ved at andre sykehus i Innlandet tar seg
av de delene av virksomheten som MÅ gå med underskudd.
Fordelingen som foreslås her er direkte feilaktig, uvettig, og nok et bevis på
ledelsens bevisste forsøk på å legge alt til rette for en tilsynelatende Hamar suksess.
Almlid har blitt nøye underrettet, bl. a. av undertegnede, om de feilvurderinger som
foretas ved et slikt forslag.
Nå legger han tross dette allikevel frem forslaget. Mot bedre vitende.
Det er ganske enkelt sagt helt ufattelig at dette forslaget nå kommer slik det er.
Ennå mer ufattelig blir det hvis også styret vedtar styreframlegget.
Gjennomføres dette som planlagt vil det måtte komme til et oppgjør med ledelsen.
Sykehusledelsens handling må innklages til Helse Øst, og til Generalforsamlingen ved Helseminister Brustad !
Se hele oppslaget HER !

GD181106SykehusSpare


Se hele oppslaget HER !


Dagbl101106Leder

Se hele Intervjuet HER !
ByAvisBrandtPortrettRev.jpg

""....Hvor mye av økningen skyldes transport mellom sykehusene på grunn av omorganiseringen? - Det er vanskelig å beregne, blant annet fordi vi ikke har tall fra før omorganiseringen. Men vi regner med at aktiviteten vil reduseres som følge av at dette nå reverseres, sier Bakken....
....Ifølge Bakken er budsjettet for ambulansetjenesten rundt 170 millioner kroner. Økningen i ambulansetransporten sprenger ikke bare de økonomiske rammene, det setter også akuttberedskapen i fare....""

Men unnskyld meg!
Dette visste vi da nyordningen ble iverksatt juni 2004.
Ambulansene MÅTTE starte rundkjøringen i Mjøsområdet med pasientene.
Naturligvis må det være fullt mulig å analysere dette, nøyaktig hva som har skjedd, sett i gang !
Det bør også være en prioritert oppgave for de ansvarlige i administrasjonen som ennå ikke har sett, eller vil se dette med egne øyne.
Og skyld ikke på kommunelegene, sykehuslegene eller pasientene !
Brevet fra divisjonsdirektøren har jeg ikke sett ennå, det virker virker i så måte å være lite gjennomtenkt.
De ansvarlige for den ulykkelige funksjonsfordelingen må gå i seg selv, og ta ansvaret for de feilvurderinger som ble gjort, og gjennomført på tross av alle advarsler.
Hver eneste ambulansetransport har utvilsomt vært nøye gjennomtenkt og nødvendig!
Jeg kjenner personlig tilfeller der pasienter er transportert i drosje, som burde vært transportert i ambulanse.
Slik jeg har opplevet dette som sykehuslege i det daglige vil jeg anslå merforbruket som naturlig følge av den nå forlatte nyordningen, til å være i størrelsesorden 15-20 %.
Sett i gang og finn det ut !
AMBULANSENE MÅ SLETT IKKE BREMSES !
Derimot bør Ambulanseledelsen bremses i sitt uvettige, lite gjennomtenkte, og dårlig forberedte innspill i denne saken !

GDnett111106AmbulanseOverforbruk.jpg

Ja ! Dette er definitivt en oppgave for toppledelsen i våre helseforetak !
De vil vel sette ned en arbeidsgruppe ?
Vi er nå kommet dithen at NOE MÅ GJØRES !
Vi må INVESTERE for å kunne FUNGERE og for å bli mer EFFEKTIVE,
og for å kunne SPARE !
Se også min fremstilling av dette i jobbintervju med adm. direktør Sykehuset Innlandet HER !
Velkommen etter !
DagbladetLeder101106OppgaveForBrustad.jpg

Det er ingen grunn til å juble for dette, for noen av partene !
Nok et hodeløst innspill fra sentralt politisk hold !
Der inne finnes det visst lite gangsyn igjen....
Nå har man kuttet i det offentlige inntil vi ikke greier å holde tritt
med etterspørselen og behovene lenger. Vi ligger nærmest med brukket rygg !
Så vil man investere i det private systemet for å rette på noe av dette, mens vi i det offentlige systemet fortsatt skal gå radbrukket på sparebluss,
med de TYNGSTE og VANSKELIGSTE/VIKTIGSTE (er det lov å si det ?) pasientgruppene.
Dette er jo ikke til å holde ut !
Er man nå mer verdig trengende som sykemeldt arbeidstager, enn som uføretrygdet, pensjonist, barn eller hjemmeværende ?
Det må være mulig å holde hodet klart, og se hvor skoen VIRKELIG trykker,
selv der inne i hovedstaden.

Dagbladet091106JublerIkke


Se hele oppslaget HER !
Dette er situasjonen i helsevesenet i dag ! På hvert eneste sykehus, hver eneste avdeling, landet over.
De ansatte lider under dette. Pasientene lider aller mest ! Mange av dem opplever uverdige forhold der de ligger rundt i korridorene.
De ansatte opplever å måtte arbeide under stadig mer pressede og uverdige forhold.
Når de nå har kuttet ned til inn i beinet rundt i de offentlige sykehus, opplever vi i disse dager at politikere kommer tilbake og vil med ekstrabevilgninger (600 mill+) kjøpe helsetjenester til de sykemeldte hos private aktører.
Hvor er gangsynet ? Gerd Liv Valla har opplevet dette på kroppen selv hører vi nå, så da er det jo helt i orden ??
Pengene kommer jo fra samme kassen, og de finnes altså !
Sett de offentlige helsetjenester i stand igjen til å ta vare på de sentrale oppgaver de er satt til å løse.
UNN Tromsø er gått over til 4 dagers uke ! uten at noen løfter en finger for å hindre det !
Ansvarlige myndigheter, ikke minst sentrale politikere, toer sine hender, og hevder de jobber med saken !
"....vi har tatt initiativ til en større konferanse i desember hvor arbeidsforholdene på sykehusene står sentralt...." er siste utspill fra statsråd Brustad.
Som om vi trenger flere konferanser rundt dette problemet! Handling og investeringer trenges ! Økonomien til dette finnes, bare ikke viljen til å gjøre noe ! De svakeste lider alltid mest. La dem bare lide ? Pasientene !
Det tragiske er faktisk at statsråden, og andre sentrale helspolitikere og -administratorer, på ramme alvor tror det er mer å hente på effektivisering og innsparinger i helsenorge.
Konferanser er for dem letteste måte å slippe unna de virkelige problemstillingene på.
Kun i valgtider kommer løftene, pengene, - men ikke engang disse bryr de seg om å innfri . De gjør som det passer dem. Tiden legger glemselens slør over valgløfter av alle slag.
Har vi en tillitskrise her ? Jeg har ihvertfall det !
Se hele oppslaget HER !

AP091106PresseHverEnkeltSe hele oppslaget HER !

Dette er nøyaktig hva jeg snakket om i mitt jobbintervju med adm. dir. Almlid, og som han karakteriserte som "interessant" !
Dette er nøyaktig hva vi alle snakker om på sykehuset disse dager !
Min tenkning rundt dette er som tidligere sagt at skal vi makte å spare mer i helsevesenet nå, så må vi først INVESTERE i organisasjonen, spesielt på bemanningssiden, for å unngå den ulykkelige spiralen med den høye sykemeldingsraten, med påfølgende behov for dyre og dårlig fungerende vikarer.
Blir det nå slik at sykehusene i Innlandet må spare ytterligere, vil sykehuset selv bli lammet i sin funksjon for befolkningen. Billedlig sagt vil vi lamme vårt produksjonsapparat, og samtidig stenge salgsbodene.
La oss da håpe at administrasjonen og styret snart forstår dette !
At man ikke går til liknende handling som i sommer, da man som et tilsvar til økende antall korridorpasienter i medisinsk avdeling, gikk til det utrolige innsparingstiltak å stenge en sengepost i avdelingen for flere måneder.
Det er umoralsk, og skaper uverdige forhold for de stakkars pasientene som innlegges i sykehuset og må gjennomlide sitt opphold i sykehuset
I KORRIDORENE !
Les hele oppslaget i Aftenposten for 08 11 2006 HER !


helseløs

Les hele oppslaget i Aftenposten for 08 11 2006 HER !

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from November 2006 listed from newest to oldest.

Oktober 2006 is the previous archive.

Desember 2006 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.