Oktober 2006 Archives

Undertegnede har hatt sterke og uttalte meninger om prosessen og utviklingen i Sykehuset innlandet nå i 3 år.
Da ledelsen og styret, som forventet, etter en 3 års kanossagang av en prosess, snudde tilbake til nærmest gammel ordning (viktige og avgjørende nøkkelfunksjoner er uheldigvis ikke med i snuprosessen),
og stillingen som lokal Divisjonsdirektør på sykehuset = Sykehusdirektør ble utlyst, stod det helt klart viktig og naturlig for meg å søke stillingen.
Jeg har klare tanker, meninger og en sterk visjon for hva som trengs for å bringe vårt gode sykehus tilbake i stand og funksjon igjen, faglig, økonomisk såvel som personellmessig.
.....

Dette har jeg trodd på fra dag !, dvs 6. oktober 2003 !

Se GD oppslaget dagen etter møtet her !


Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Oktober 2006 listed from newest to oldest.

Juli 2006 is the previous archive.

November 2006 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.