Juli 2006 Archives

Prosessen siden det hele startet fra min side sommeren 2003 har vært ekstremt problematisk.
Vi ble i "Kirurgigruppen" dradd inn i en prosess der løpet utvilsomt, spesielt sett
i ettertid, var lagt på forhånd.
Hovedpremissen for Kirurgigruppens arbeide var at det IKKE skulle bygges 1 - en - eneste m2 sykehus i tillegg til eksisterende sykehus.
Så kom dette famøse vedtaket den 6/10 2003, der man de facto raserte BÅDE Lillehammer og Gjøvik,
til fordel for det for fremtiden vedtatt ubrukelige Hamar sykehus.
Noe ALLE var enige om !
Tross innstendige advarsler om det som var i ferd med å skje.
Planen var jo klar : For overhode å få til et nybygg i Hamar regionen måtte først BÅDE Lillehammer og Gjøvik KNEKKES - bokstavelig talt.
Det gjorde man effektivt ved å flytte kjerneaktiviteter bort fra Gjøvik
(Karkirurgi og Ortopedi), og på samme måte kjerneaktiviteter bort fra
Lillehammer (Urologi og Gastrokirurgi).
Løpet var lagt, og planene om nybygg av HOVEDSENTER kom på banen.
Vi vet alle hvordan det gikk med det....
Så ser vi nå i sluttfasen av elendighetsprosessen at sentrale ledelsesfigurer
i Hamarmiljøet går ut i lokalpressen og besværer seg over hvor bra det drives økonomisk på Hamar, og hvor dårlig det drives annetsteds, f. eks på Lillehammer.
Til dette bruker de bevisst DRG regnskapene, som er definert og vedtatt ubrukelige i et slikt formål !
Alle vet, eller bør vite følgende :
DRG regnskapet kan kun brukes til vurderinger og sammenlikninger på regionalt nivå (f. eks. Helse Øst).
Det egner seg dårlig selv for vurderinger på foretaksnivå, (f. eks. Sykehuset Innlandet HF),
- og er helt uegnet og direkte villedende ved bruk på avdelings eller seksjonsnivå !

ASSOSIASJONER dukker lett opp hos oss som rammes av denne helt uanstendige kritikk.

Jo....

Tenk deg nå at din nabo, på høylys dag, uten at noen griper inn, røver og raner ditt hus for det mest verdifulle inventar.
Han rydder og ordner dette i fred og ro, under dekke av at dette er lovlig ? - på plass i eget hus.
Etter noen måneder/år er han så frekk, så fullstendig uanstendig frekk,
at han inviterer deg og alle andre interesserte inn for å vise hvor fint og rasjonelt han har fått det i sitt hus.
Samtidig kritiserer han ditt frarøvede hus for sin elendighet.

DET var det som skjedde !

Hamar skaffet seg agenturet for det mest innbringende varesortiment,
kall det Bentley og Rolls Royce.
Dette kan vi alt om vi som har innsikt i finansieringssystemet i helsevesenet,
DRG som det heter.
Så sitter vi her på Lillehammer igjen med knapper og glansbilder på utsalg.
Skadekirurgi i store mengder blir det dårlig inntjening av.
Faktisk sett et underskuddsforetak, garantert sådant !

Når vi så i de følgende innsparingsprosesser påpeker det ukloke og ulogiske i
å foreta innskrenkninger og nedtak av personell på de virksomhetsområder
det er mulig å TJENE penger på.
Da er det ingen som har forståelse for det !
Man ønsker som et eksempel nå å tvinge gjennom kutt i Anestesiavdelingen,
som vil forhindre BÅDE KIRURGISK/ORTOPEDISK avdeling og GYNEKOLOGISK avdeling
i å gjennomføre planlagte operasjoner som er nødvendige og viktige for pasientene det gjelder,
samtidig som det vil tilføre sykehusene økede inntekter.

Toppledelsen er fult informert om konsekvensene :
Økende underskudd, INGEN innsparing.
Altså det motsatte av det man tilstreber. Regnestykket er lettfattelig !

De gjennomfører kuttene tross advarsler om følgene !

Dette kan ikke fortsette !
Hvem tar ansvaret for dette ?

Størk Hansen sier som vanlig det som skal sies om hendelsene i Sykehuset Innlandet.
Uten omsvøp. Det er riktig. Og bra.
"Det som er klart etter denne kampen er at ingen har tillit til at disse herrene kan føre prosessen vidre. Det er ingen som stoler på dem"
Tiltredes !
Det er bare en hake ved dette : Går Almlid, - eller kastes han, - så må både toppledelsen, dvs. divisjonsdirektører, og hele styret gå ! Samtidig ! De har alle vært sammen om dette. En for alle - alle for en !
Dette ville nok ha skjedd i en hvilken som helst annen organisasjon, etter en prosess og runddans som det vi her har vært vitne til siden sommer/høst 2003.
Men : Her har Styret selv gjort alle vedtak i sakskomplekset, ofte med klart uttrykt støtte til god sakforberedelse og god prosess, som også i siste vedtak.
Styreleder Olsen må utvilsomt ha følt seg t rygg på at veien de har valgt har hatt godkjennelse fra øverste sentralt hold, han er jo selv viseadministrerende i Helse Øst.
Utvilsomt har forhåndsgodkjennelsen her kommet helt fra toppen.
Det vet vi jo forsåvidt også, kfr sentrale AP statsråders valgløfter om nytt sykehus til Hamar.
Vi som sitter I PROSESSEN, og drives rundt i dette, på helsa løs
KAN BARE UNDRES....
GD020606AlmlidOlsenMåGå.jpg

Tilsvar fra Norsk Jordmorforening på utspill fta Helse Øst/Fagdirektør Kristin Lossius i Dagsrevyen 16. juni. """Urealistisk. Helse Øst anklager både fødekvinner og jordmødre for at de har urealistiske forventninger og stiller for høye krav til seg selv. Samtidig slår pasientrettighetsloven fast at brukere av helsetjenesten skal stimuleres til valgfrihet og medbestemmelse. I Dagsrevyen 16. juni uttalte fagdirektør Kristin Lossius i Helse Øst, seg om situasjonen på fødeavdelingen ved Ullevål universitetssykehus. Hun anklager jordmødre og fødekvinner for å være ambisiøse og sutrete. Ifølge henne må fødekvinnene delvis tåle å bli overlatt til seg selv i forbindelse med fødselen eller å være alene. Videre må jordmødrene tåle dagens arbeidspress. I en reportasje i Aften 26. juni forteller en overjordmor at jordmødre ikke lenger har "kapasitet til å holde fødekvinner i hånden"...."""

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Juli 2006 listed from newest to oldest.

Juni 2006 is the previous archive.

Oktober 2006 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.