Sykehusaksjonen i Oppland startet 11. januar 2006 !

| No Comments

Se oppslaget fra GD 12/6 - KRAFTIG KOST !
Det ble visst en vekker, for mange !
Saken måtte snus, det visste vi !
Den har nå snudd, det visste vi også ville komme !
Det uforståelige er jo at ikke de ansvarlige for utviklingen
TAR ansvaret.New Page 1

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juni 4, 2006 10:44 EM.

Tilbakeblikk til 6/10 2005 ! Tankevekkende ! was the previous entry in this blog.

Det var flere som forlot oss under marsjen nedover ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.