Det var flere som forlot oss under marsjen nedover !

| No Comments

Tidligere avd. overlege ved Kir. avd. SI LIllehammer gjennom mer enn 10 år,
og en periode nå sist også som avd. sjef. ved SI Gjøvik, Kir. avd.,
sist som Forskningssjef ved Sykehuset Innlandet, var en av de sentrale
personlighetene som fant situasjonen og utviklingen uutholdelig.
Han leverte sin oppsigelse den 20. desember 2005, og ble møtt med de
famøse ord fra adm. direktør : " han har jo sagt opp mange stillinger før" !!
- som om ikke det var et svært så betenkelig signal, i forhold til sykehuset og ledelsen ?

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juni 5, 2006 12:51 FM.

Sykehusaksjonen i Oppland startet 11. januar 2006 ! was the previous entry in this blog.

AP nett 030706. Rimelige krav. Ikke sutring.Tilsvar fra Norsk Jordmorforening. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.