Høyskole-/Universitetsutviklingen går samme veien som Sykehuset Innlandet !

| No Comments

Det går nøyaktig slik jeg skrev i bloggen allerede 09 11 2004.
Se også oppslaget i GD fra 18 06 2004.

Det minst utviklede og vellykkede høyskolemilhjøet legger alt de kan
av kjepper i hjulene for de som har fått det til.
HiL (Lillehammer) går så det suser, det vet alle.
HiG (Gjøvik) går også bra.
HiH (Hedmark) går ikke så bra, det innrømmer de selv.
Men da er det vuiktigst åtrekke de andre høyskolemiljøene ned på
sitt eget nivå, FØR de endelige avtaler og fordelinger skal foretas.
Baktanken, den skjulte agenda, er også her å stikke av med mest av
kaken ! Ja kanskje det hele - på sikt.
For ! - det er jo rundt Hamar det bor mest folk !

Se 0gså leder i Oppland Arbeiderblad lørdag 27/5 06 nedenfor....

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Mai 28, 2006 11:51 FM.

Bekymringsfull utvikling i Sykehuset Innlandet ? GD 27 05 2006. was the previous entry in this blog.

Tanker etter SINTEFrapporten. Oppsummering. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.